Zmiany w Regulaminie Rekrutacji do Projektu Przepis na Rozwój 3

Szanowni Państwo,

z dniem 07.07.2021 r. wchodzi w życie znowelizowany Regulamin Rekrutacji do Projektu Przepis na Rozwój 3. Ponadto zmianie ulega Wniosek o Umowę, wejdzie w życie wraz z kolejnym naborem.

Zmiany mają na celu doprecyzowanie oraz ujednolicenie zapisów Regulaminu, rozszerzenie dokumentacji potwierdzającej wielkość przedsiębiorstwa oraz zmianę w zakresie potwierdzenia obecności na usługach zdalnych, o której informowaliśmy Państwa 28.04.2021r.

Najważniejsze zmiany:

 1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wykonania przelewu wkładu własnego z konta MŚP, a wpłaty przez Urząd Pocztowy nie będą akceptowane.
 2. W ramach Projektu można realizować usługi rozwojowe realizowane w następujących formach: usługa stacjonarna, usługa zdalna w czasie rzeczywistym, usługa mieszana (usługa stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym)
 3. W ramach Projektu niekwalifikowane będą usługi rozwojowe świadczone w następujących formach: usługa zdalna – dawniej e-learning, usługa mieszana (usługa stacjonarna połączona z usługą zdalną), usługa mieszana (usługa zdalna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym).
 4. Podmiot Świadczący Usługę Rozwojową dokonuje formalności związanych z rozliczeniem usługi w terminie 3 dni roboczych.
 5. W przypadku gdy PŚUR realizuje usługę zdalną, do systemu Operatora powinien wgrać:
 • wygenerowane z systemu potwierdzenie obecności uczestników usługi (z widocznym czasem zalogowania i wylogowania), na podstawie których Trener sporządza listę obecności;
 • lub listy obecności sporządzone i podpisane przez Trenera na podstawie codziennych potwierdzeń mailowych uczestnictwa na usłudze wysyłanych przez każdego uczestnika do trenera/dostawcy usługi na początku i na końcu usługi w danym dniu. Potwierdzenie mailowe powinno zawierać widoczny adres nadawcy, datę i godzinę wysłania oraz pełną nazwę usługi rozwojowej i jej termin. Przekazywanie zbiorczych mailowych potwierdzeń uczestnictwa w kilku usługach w danym miesiącu, wysłane po zakończeniu ostatniej nie będzie podstawą do uznania kwalifikowalności ww. usług (zmiana weszła w życie z dniem 01.05.2021r. zgodnie z informacją opublikowaną na stronie informacyjnej Projektu).
 1. Jeśli usługa zawiera VAT, to w momencie jej rozliczania w systemie Operatora należy wgrać potwierdzenie zapłaty VAT przez MŚP.
 2. Ujednolicenie zapisu dotyczącego zatrudnienia pracownika w przedsiębiorstwie na okres nie krótszy niż 3 miesiące przed dniem przystąpienia do usługi rozwojowej – okres 3 miesięcy dotyczy osób zatrudnionych na podstawie: umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy cywilno-prawnej (zawartej zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017, poz. 459, z późn. zm.).
 3. Doprecyzowana została informacja dotycząca płatności za zrealizowane usługi – Operator dokonuje płatności za zrealizowane usługi w terminie do 14 dni roboczych od ich rozliczenia. Zwroty niewykorzystanych wkładów własnych następują niezwłocznie po zamknięciu umowy w systemie Operatora. Termin płatności może ulec wydłużeniu w momencie kiedy Operator oczekuje na środki dofinansowania od Instytucji Zarządzającej.
 4. Dodatkowym załącznikiem do Regulaminu Rekrutacji jest Załącznik nr 6, czyli Instrukcja pomagająca w określeniu statusu MŚP.

Ponadto zmianie podlega Wniosek o Umowę, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji, który został rozszerzony o Krok 2, w którym przedsiębiorca będzie musiał podać informacje wpływające na wielkość przedsiębiorstwa zgodnie ze stanem faktycznym: kategoria przedsiębiorstwa (mikro/małe/średnie), typ przedsiębiorstwa (związane(powiązane)/partnerskie/niezależne), wielkość zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty za trzy lata wstecz, obroty ze sprzedaży netto (w euro) za trzy lata wstecz, suma aktywów bilansu (w euro) za trzy lata wstecz. Pomoc przy wypełnianiu Wniosku o Umowę stanowić będzie Załącznik nr 6 do Regulaminu Rekrutacji, czyli Instrukcja pomagająca w określeniu statusu MŚP. Dodatkowo MŚP będzie zobligowane do wypełnienia Załącznika nr 8 do Umowy Wsparcia, w którym powinno zawrzeć ponownie dane dotyczące wielkości przedsiębiorca pokrywające się z danymi z Wniosku o Umowę.

Zaktualizowane dokumenty dostępne są na stronie: dokumenty do pobrania.

Pobierz także:

Podobne wpisy:

Zmiany w Regulaminie Bazy Usług Rozwojowych
Zmiany w regulaminie korzystne dla MŚP