Unia Europejska

Projekt: Przepis na Rozwój

Istotne informacje o projekcie

Odkryj garść istotnych informacji o poszczególnych ścieżkach projektu.
Zobacz też sekcję FAQ.

Przepis na Rozwój 1
Informacje o projekcie

Projekt „Przepis na Rozwój 1” nr RPLD.10.02.01–10–B001/17

„Przepis na Rozwój” to projekt partnerski, w którym liderem jest „HRP Grants” Sp. z o.o., partnerami: Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa – odpowiedzialna za obsługę przedsiębiorców oraz Polska Izba Firm Szkoleniowych – odpowiedzialna za promocję projektu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Działanie X.2 „Rozwój pracowników przedsiębiorstw”, Poddziałanie X.2.1 „Konkurencyjność przedsiębiorstw i pracowników”.

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do 1000 mikro/małych/średnich przedsiębiorców posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa łódzkiego. Zaplanowano, iż 100 mikro/małych/średnich przedsiębiorców będzie objętych usługami rozwojowymi w związku z przechodzeniem procesów restrukturyzacyjnych, 1500 uczestników będą stanowić osoby po 50 roku życia oraz 2000 osoby z niskimi kwalifikacjami.

Biuro projektu

Biuro projektu znajduje się pod adresem 90-348 Łódź, ul. Kilińskiego 185.

Okres realizacji projektu

1.09.2017 - 31.12.2019 r.

Cele projektu

Celem projektu „Przepis na Rozwój” jest zwiększenie konkurencyjności min. 50% z 1000 objętych wsparciem MŚP z terenu woj. łódzkiego, poprzez podniesienie kwalifikacji/kompetencji min. 50% z 5000 ich pracowników objętych usługami rozwojowymi w ramach PSF (elektroniczny system bonów), do końca 2019 roku (w tym 2700 pracowników objętych wsparciem do końca 2018 roku).

Planowane efekty

Główne rezultaty projektu:

 • zrealizowanie celów rozwojowych przez min. 50% MŚP objętych wsparciem,
 • nabycie kwalifikacji/kompetencji przez min. 50% osób objętych wsparciem,
 • wdrożenie systemu elektronicznej dystrybucji bonów,
 • opracowanie i wdrożenie planów rozwojowych/restrukturyzacji przez min. 70% mikro/małych/średnich przechodzących procesy restrukturyzacyjne objęte wsparciem.
Wartość projektu

41 717 930,10 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego

34 517 930,10 zł

Przepis na Rozwój 2
Informacje o projekcie

Projekt „Przepis na Rozwój 2” nr RPLD.10.02.01-10-0001/18

„Przepis na Rozwój 2” to projekt partnerski, w którym liderem jest „HRP Grants” Sp. z o.o., partnerami: Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa – odpowiedzialna za obsługę przedsiębiorców oraz Polska Izba Firm Szkoleniowych – odpowiedzialna za promocję projektu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Działanie X.2 „Rozwój pracowników przedsiębiorstw”, Poddziałanie X.2.1 „Konkurencyjność przedsiębiorstw i pracowników”.

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do 540 mikro/małych/średnich przedsiębiorców posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa łódzkiego. Zaplanowano, iż 810 uczestników będą stanowić osoby po 50 roku życia oraz 1080 osoby z niskimi kwalifikacjami.

Biuro projektu

Biuro projektu znajduje się pod adresem 90-348 Łódź, ul. Kilińskiego 185.

Okres realizacji Projektu

1.06.2018 - 31.12.2019 r.

Cele projektu

Celem projektu „Przepis na Rozwój 2” jest zwiększenie konkurencyjności min. 50% z 540 objętych wsparciem MŚP z terenu woj. łódzkiego, poprzez podniesienie kwalifikacji/kompetencji min. 50% z 2700 ich pracowników objętych usługami rozwojowymi w ramach PSF (elektroniczny system bonów), do końca 2019 roku.

Planowane efekty

Główne rezultaty projektu:

 • zrealizowanie celów rozwojowych przez min. 50% MŚP objętych wsparciem,
 • nabycie kwalifikacji/kompetencji przez min. 50% osób objętych wsparciem,
 • wdrożenie systemu elektronicznej dystrybucji bonów.
Wartość projektu

22 853 933,08 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego

18 965 933,08 zł

Przepis na Rozwój 3
Informacje o projekcie

Projekt „Przepis na Rozwój 3” „Przepis na Rozwój 3” to projekt partnerski, w którym liderem jest „HRP Grants” Sp. z o.o., partnerami: Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa – odpowiedzialna za obsługę przedsiębiorców; Polska Izba Firm Szkoleniowych – odpowiedzialna za promocję projektu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Działanie X.2 „Rozwój pracowników przedsiębiorstw”, Poddziałanie X.2.1 „Konkurencyjność przedsiębiorstw i pracowników”.

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do 1000 mikro/małych/średnich przedsiębiorców posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa łódzkiego. Wsparciem objętych będzie 3000 pracowników. Zaplanowano, iż 1200 uczestników będą stanowić osoby po 50 roku życia oraz 1200 osoby z niskimi kwalifikacjami.

Biuro projektu

Biuro projektu znajduje się pod adresem 90-348 Łódź, ul. Kilińskiego 185.

Okres realizacji Projektu

1.12.2019 - 30.11.2023 r.

Cele projektu

Celem projektu „Przepis na Rozwój 3” jest zwiększenie konkurencyjności min. 80% z 1000 objętych wsparciem MŚP z terenu woj. łódzkiego, poprzez podniesienie kwalifikacji/kompetencji min. 80% z 3000 ich pracowników (w szczególności osób 50+ oraz z niskimi kwalifikacjami – udział 40% każdej z grup) objętych usługami rozwojowymi w ramach PSF (elektroniczny system bonów), do końca 2023 roku.

Planowane efekty

Główne rezultaty projektu:

 • zrealizowanie celów rozwojowych przez min. 80% MŚP objętych wsparciem,
 • nabycie kwalifikacji/kompetencji przez min. 80% osób objętych wsparciem,
 • adaptacja systemu elektronicznej dystrybucji bonów.
Wartość projektu

32 809 007 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego

27 265 007 zł

Pytania i odpowiedzi

Poniżej kilka pytań wraz z odpowiedziami. Jeśli chcesz zadać inne pytanie, po prostu skorzystaj z formularza kontaktowego.

Na jakie usługi można otrzymać dofinansowanie?

W ramach bonów można dofinansować następujące usługi rozwojowe:
a) usługi szkoleniowe, w tym kursy zawodowe,
b) usługi doradcze (doradztwo, mentoring, coaching),
c) usługi studiów podyplomowych.

W ramach bonów nie mogą być dofinansowane usługi rozwojowe typu e‐learning ani studia stacjonarne!

Jak często prowadzone są nabory w projekcie?

Nabory organizowane są średnio co dwa miesiące. W przypadku zmian szczegółowe informacje znajdują się w aktualnościach oraz na naszym fanpage’u na Facebooku „Projekt Przepis na Rozwój”.

Ile wynoszą limity wsparcia?

W projekcie „Przepis na Rozwój 1” limity wsparcia wynoszą: 7200 zł na osobę oraz na firmę: mikroprzedsiębiorstwo – 72 000 zł, małe przedsiębiorstwo – 240 000 zł, średnie przedsiębiorstwo – 600.000 zł.

W projekcie „Przepis na Rozwój 2” limity wsparcia wynoszą: 7200 zł na osobę oraz na firmę: mikroprzedsiębiorstwo – 72 000 zł, małe przedsiębiorstwo – 72 000 zł, średnie przedsiębiorstwo – 360.000 zł.

W projekcie „Przepis na Rozwój 3” limity wsparcia wynoszą: 9240 zł na osobę oraz na firmę: mikroprzedsiębiorstwo – 30 000 zł, małe przedsiębiorstwo – 80 000 zł, średnie przedsiębiorstwo – 300 000 zł.

Ile dofinansowania otrzymuje przedsiębiorstwo?

W projekcie zapewniony jest preferencyjny poziom dofinansowania dla mikro‐ i małych firm, tj. do 80%, zaś dla średnich firm na poziomie do 70% (w pierwszej edycji projektu) lub do 50% (w drugiej edycji projektu) z możliwością zwiększenia do 80%, jeśli pracodawca korzysta ze wsparcia w postaci pomocy de minimis.

W Przepisie na Rozwój 3 zapewniony jest preferencyjny poziom dofinansowania dla mikro‐ i małych firm, tj. do 80%, zaś dla średnich firm na poziomie 50% z możliwością zwiększenia poziomu dofinansowania do 80% w przypadku spełnienia preferencji (MŚP jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu +10%, wsparcie dla uczestników o niskich kwalifikacjach +10%, wsparcie dla uczestników w wieku 50 plus dodatkowe 10%).

Jakie są terminy ważności bonów?

Bony długoterminowe – usługi muszą rozpocząć się w ciągu 30 dni od podpisania umowy, a ostateczna data zakończenia korzystania z usług rozwojowych będzie określona w formularzu wniosku.

Bony krótkoterminowe – usługi muszą rozpocząć i zakończyć się do dnia określonego w formularzu wniosku w ramach danego naboru.

Dlaczego w systemie BUR nie ma ID wsparcia?

Jeśli pomimo otrzymania informacji, że numer ID wsparcia został nadany, a przedsiębiorca nadal go nie widzi, możliwe są dwie przyczyny:
1. Przedsiębiorca nie zmienił statusu na „Chcę pracować jako Uczestnik instytucjonalny" w Bazie Usług Rozwojowych.
2. Czas trwania usługi, na którą zamierza uzyskać dofinansowanie, kończy się po terminie ważności bonu określonym w umowie.

Co to jest przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu?

To przedsiębiorstwo o największym potencjale do generowania nowych miejsc pracy w regionie w porównaniu do innych przedsiębiorstw, tj. wykazujące w trzyletnim okresie średnioroczny przyrost przychodów o 20% i więcej. Tego typu przedsiębiorstwa w Podmiotowym Systemie Finansowania uzyskują wyższy poziom dofinansowania usług rozwojowych.

W jakiej kolejności są rozpatrywane wnioski?

Wnioski są rozpatrywane wg kolejności zgłoszeń.

Dodatkowo w Przepisie na Rozwój 1 i 2 priorytetowo traktowani na etapie każdorazowego naboru są przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER.

Natomiast w Przepisie na Rozwój 3 priorytetowo traktowani na etapie każdorazowego naboru będą przedsiębiorcy, którzy w ramach składanego wniosku będą realizować usługi rozwojowe kończące się zdobyciem lub potwierdzeniem kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji oraz posiadających nadany kod kwalifikacji.

Jaka jest różnica między bonami długo, a krótkoterminowymi?

Bon rozwojowy długoterminowy służy do realizacji dłuższych usług rozwojowych (np. długie szkolenia, studia podyplomowe, długotrwałe doradztwo). Co ważne – ostateczna data rozpoczęcia korzystania ze wszystkich usług rozwojowych musi nastąpić w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, zaś ostateczna data zakończenia korzystania z usług rozwojowych będzie określona w formularzu.

Bon rozwojowy krótkoterminowy – jest to bon rozwojowy, na realizację krótszych usług rozwojowych – każdorazowo terminy ostatecznego rozpoczęcia i zakończenia korzystania z usług będą określone w formularzu wniosku w ramach danego naboru.

Czy każda firma szkoleniowa może świadczyć usługi rozwojowe?

Każda firma zarejestrowana w BUR (Bazie Usług Rozwojowych, uslugirozwojowe.parp.gov.pl), która otrzymała taką możliwość jest oznaczona w BUR jako firma, która może świadczyć usługi dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Komu mam przesłać dokumenty? Czy może być skan?

Skany trzeba umieścić na platformie odpowiedniej dla projektu w którym bierze się udział odpowiednio: przepisnarozwoj.pl, przepisnarozwoj2.pl, przepisnarozwoj3.pl jako załączniki pod usługę.

Skąd mam wiedzieć czy będę musiał zapłacić VAT?

Jeżeli w Bazie Usług Rozwojowych cena netto jest równa cenie brutto, znaczy to że usługa jest zwolniona z VATu. Warto jednak upewnić się i zapytać podmiot świadczący usługę szkoleniową. W przypadku wystąpienia podatku VAT od Usług rozwojowych realizowanych w Projekcie nie jest on objęty Dofinasowaniem zaś MŚP zobowiązane jest do wpłaty pełnej kwoty podatku VAT bezpośrednio do Podmiotu Świadczącego Usługi Rozwojowe oraz okazać Operatorowi potwierdzenie zapłaty.

Czy HRP wystawi mi fakturę?

Nie. Fakturę za wykonaną usługę wystawia firma szkoleniowa.

Czy mogę dofinansować studia?

W ramach bonów można dofinansować TYLKO studia podyplomowe. Nie ma możliwości dofinansowania studiów I i II stopnia.

Skąd można pobrać wzór oświadczenia o przechowywaniu list obecności?

Wzór oświadczenia znajduje się na stronie Przepis na Rozwój w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Gdzie i kiedy publikowane są informacje
o naborach?

Informacje o naborach publikowane są na stronie WWW projektu w zakładce „Aktualności” oraz na oficjalnym profilu Projektu na Facebooku.

Kiedy zostaje zamknięty nabór?

Nabór zostanie zamknięty, kiedy liczba zgłoszeń przekraczać będzie wielokrotność założonej alokacji.

Czy jest możliwość przedłużenia terminu ważności bonów?

Nie ma możliwości przedłużenia terminu ważności bonów.

Gdzie mogę znaleźć ID wsparcia?

ID wsparcia zostaje nadane po zatwierdzeniu umowy przez konsultanta i wpłaceniu wkładu własnego. Nr ID pojawia się w Bazie Usług Rozwojowych (uslugirozwojowe.parp.gov.pl).

Czy można zrezygnować z części bonów?

W edycji 1 i 2 można zrezygnować tylko z maks. 20% bonów. Rezygnacja z większej ilości bonów wiąże się z utratą wkładu własnego.
W edycji 3 można zrezygnować z przyznanych bonów. Dla rezygnacji wymagana jest jednak forma pisemna. W takim przypadku następuje zwrotu Wkładu własnego w kwocie proporcjonalnej do niewykorzystanego dofinansowania

Czy szkolenie musi zakończyć się do końca ważności bonu?

Tak, bony mają swoją datę ważności i jeśli usługa zakończy się po tej dacie nie ma możliwości zakwalifikowania takiego wydatku i pokrycia ze środków projektowych. Dotyczy to całej usługi, nie tylko pojedynczych dni wychodzących poza okres kwalifikowalności.

Jakie dokumenty otrzymam od HRP?

Zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.

Jakie dokumenty musi dostarczyć podmiot świadczący usługę do HRP po zakończeniu szkolenia?

Po zakończeniu udziału w Usłudze rozwojowej i dopełnieniu przez MŚP i jego Pracownika wszystkich określonych w Projekcie warunków, Podmiot Świadczący Usługę Rozwojową dokonuje formalności związanych z rozliczeniem Bonów rozwojowych i przekazuje do HRP poprzez wgranie do Systemu, w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zakończenia danej Usługi rozwojowej następujące dokumenty:
a) kopię dokumentu potwierdzającego fakt ukończenia udziału w Usłudze rozwojowej oraz osiągnięcia przewidywanych efektów kształcenia przez MŚP/Pracownika,
b) kopię faktury/rachunku na rzeczywistą wartość Usługi rozwojowej wystawionych na MŚP jako nabywcę, której/ego oryginał został przekazany do MŚP, oraz w przypadku usługi o wartości przekraczającej wartość przyznanego wsparcia potwierdzenie zapłaty od MŚP (chyba, że z faktury VAT końcowej o której mowa § 8 ust. 7 wynika uregulowanie nadwyżki przyznanego wsparcia),
c) kopię list obecności Pracowników biorących udział w Usłudze rozwojowej,
d) oświadczenia o miejscu przechowywaniu oryginałów list obecności – wzór stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu.

Czy mogę mieć zawieszoną działalność w czasie trwania szkolenia?

Nie.

Kiedy dofinansowanie może wzrosnąć?

Dofinansowanie może wzrosnąć, jeśli pracodawcy:

 • zatrudniają pracowników powyżej 50 roku życia oddelegowanych do wzięcia udziału w usłudze rozwojowej w edycjach 1, 2 i 3,
 • zatrudniają pracowników o niskich kwalifikacjach oddelegowanych do wzięcia udziału w usłudze rozwojowej w edycjach 1,2 i 3,
 • zatrudniają pracowników z niepełnosprawnościami oddelegowanych do wzięcia udziału w usłudze rozwojowej (nie dotyczy drugiej edycji projektu) tylko w edycji 1,
 • są przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu (nie dotyczy mikroprzedsiębiorstw)w edycji 1,2 i 3,
 • są przedsiębiorstwem z branż/sektorów strategicznych, brali udział w usługach rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub polegających na walidacji, o której mowa w art. 2 pkt 22 tej Ustawy. Tylko w edycjach 1 i 2.
Czy uzupełnienie ankiety jest obowiązkowe?

Tak. Zgodnie z regulaminem projektu po zakończeniu usługi rozwojowej uczestnicy szkolenia (pracownicy) oraz pracodawca mają obowiązek wypełnić ankietę oceniającą usługę na stronie BUR (Baza Usług Rozwojowych). Po zakończeniu usługi rozwojowej zarówno uczestnicy, jak i pracodawca otrzymają przypomnienie o konieczności uzupełnienia ankiety. Niewypełnienie ankiety skutkuje brakiem dofinansowania na pokrycie kosztów usługi.

Czy można odliczyć usługę od podatku?

Tak, ponieważ VAT jest niekwalifikowany i nie finansujemy go z projektu.

Czy są wnioski, które rozpatrywane będą priorytetowo?

W Przepisie na Rozwój 1 i 2 priorytetowo traktowani na etapie każdorazowego naboru będą przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER.
Natomiast w Przepisie Na Rozwój 3 priorytetowo traktowani na etapie każdorazowego naboru będą przedsiębiorcy, którzy w ramach składanego wniosku będą realizować usługi rozwojowe kończące się zdobyciem lub potwierdzeniem kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze kwalifikacji oraz posiadających nadany kod kwalifikacji.

Czy można zapisać się na usługę w trakcie jej trwania?

Nie. Na usługę należy zapisać się najpóźniej dzień przed jej rozpoczęciem.

Jak prawidłowo policzyć liczbę bonów?

W przypadku usług szkoleniowych i doradczych należy pomnożyć liczbę godzin usługi przez liczbę osób które będą wysłane na usługę. W przypadku studiów podyplomowych należy pomnożyć liczbę godzin przez liczbę uczestników a następnie podzielić wynik przez 2.

Czy mogę wysłać na szkolenie pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie?

Tak, pod warunkiem, że ten pracownik zatrudniony jest co najmniej 3 miesiące przed rozpoczęciem usługi rozwojowej.

Gdzie znajdę ankietę do wypełnienia po usłudze rozwojowej?

Ankietę można znaleźć na profilu indywidualnym w BUR, ankiety wysyłane zostają także na podany przy rejestracji w BUR adres e-mail.

Chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej?

Skontaktuj się z nami

INFOLINIA PROJEKTU:

(42) 208-06-06

Prosimy o kontakt w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00

Jeśli masz pytania do projektu, wyślij je do nas przy pomocy poniższego formularza kontaktowego:

Klikając przycisk "wyślij", oświadczam, że zapoznałem/am się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych, dostępnymi pod linkiem: informacje.