Informacja dotycząca rozliczania usług doradczych

Operator HRP Group Sp. z o.o., bazując na dotychczasowych doświadczeniach w rozliczaniu usług rozwojowych (w szczególności usług doradczych) w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania i w trosce o prawidłowość dystrybucji środków unijnych, przypomina po raz kolejny o konieczności przedstawiania do rozliczeń zweryfikowanych, prawidłowych, kompletnych i spójnych dokumentów.

Zgodnie z pismem Instytucji Zarządzającej przypominamy, że jako Operator jesteśmy zobligowani do sprawdzania kompletności, prawidłowości i spójności dokumentów. „W sytuacji, gdy w jakiejkolwiek części karty usługi lub na fakturze, zaświadczeniu czy liście obecności znajdują się zapisy przeczące formie usługi doradczej wskazanej do rozliczenia, Operator ma prawo obniżyć kwalifikowalność wydatków do wartości usługi szkoleniowej, a w przypadku rażących uchybień czy niezgodności - podważyć kwalifikowalność usługi w całości.”

Prosimy zatem pamiętać o skutkach niekonsekwencji w wypełnianiu dokumentów dotyczących realizowanych usług.

Jednocześnie z uwagi na pojawiające się odwołania PŚUR, dotyczące decyzji Operatora o rozliczeniu usług doradczych w kwocie 60 zł za godzinę (które Operator konsultował z Instytucją Zarządzającą) informujemy o stanowisku IZ w tej sprawie: „Przepisy dotyczące PSF WŁ nie przewidują instytucji odwołania od decyzji Operatora PSF WŁ do Instytucji Zarządzającej”.

Podobne wpisy:

Odwołane nabory do projektu Przepis na Rozwój 3 – grudzień 2022
Zmiana regulaminu projektu „Przepis na Rozwój 3” – 12 sierpnia 2022