Kto może skorzystać z bonów rozwojowych w naszym projekcie? Czy jestem MŚP?

Wsparcie przedsiębiorstw w naszym projekcie, w formie bonów dotyczy wyłącznie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które mają siedzibę w woj. łódzkim.

MŚP (mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa) zatrudniają mniej niż 250 pracowników oraz ich roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.

Małe przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 50 pracowników, a roczny obrót, lub suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR.

Mikroprzedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR. W tej kategorii należy również uwzględnić osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Każde przedsiębiorstwo większe niż przedsiębiorstwo średnie klasyfikowane będzie jako przedsiębiorstwo duże. Przy obliczaniu liczby personelu i kwot finansowanych należy określić stopień powiązania/niezależności danego przedsiębiorstwa. Chodzi o przedsiębiorstwa będące np. częścią grup kapitałowych lub własnością Skarbu Państwa. Status firmy można łatwo zweryfikować korzystając z kwalifikatora MSP pod adresem http://kwalifikator.een.org.pl/

W przypadku nowo utworzonych przedsiębiorstw, których księgi rachunkowe nie zostały jeszcze zatwierdzone, odpowiednie dane pochodzą z szacunków dokonanych w dobrej wierze w trakcie roku obrotowego. Badanie wielkości przedsiębiorstwa odbywa się w momencie udzielania pomocy.

Z możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach projektu wyłączone są podmioty, które nie są wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Jeżeli będziecie mieli Państwo problem z określeniem do jakiej grupy należy Państwa przedsiębiorstwo, to nasi doradcy udzielą Państwu niezbędnego wsparcia.

Podobne wpisy:

Nabór w projekcie „Przepis na Rozwój 2”
Październikowy nabór do projektu PnR1