Zmiany w Regulaminie projektu „Przepis na Rozwój 3” – od stycznia 2022

Dotyczy: Projekt „Przepis na Rozwój 3” nr RPLD.10.02.01-10-0001/19

Z uwagi na wejście w życie w dniu 31.08.2021 r. nowych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 Beneficjent dokonał aktualizacji zapisów Regulaminu zgodnie z ww. Wytycznymi.

Zaktualizowany Regulamin wchodzi w życie w dn. 1.01.2022 r., niemniej zapisy ww. wytycznych obowiązują od dnia wejścia ich w życie.

W Regulaminie wprowadzono następujące zmiany (pobierz plik):

Podobne wpisy:

Weryfikacja statusu pracowników oddelegowanych do udziału w projekcie Przepis na Rozwój 3
Nowy załącznik nr 8 do Umowy Wsparcia od naborów K32, K33 i K34