Zmiana zasad potwierdzania obecności uczestników na usługach rozwojowych prowadzonych w formie zdalnej

Szanowni Państwo,

z dniem 1 maja 2021 roku zgodnie z informacją, którą Operator otrzymał od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zmianie ulegają zasady potwierdzania obecności uczestników na usługach rozwojowych prowadzonych w formie zdalnej.

Do tej pory Operator akceptował listy obecności w formie oświadczeń trenera, który poświadczał, że poszczególne osoby uczestniczyły w określonym terminie w usłudze rozwojowej lub przyjmowane były listy obecności, z podpisami uczestników.

Od 1 maja 2021 roku w życie wchodzą następujące zmiany – usługodawca powinien zapewnić jedno z dwóch poniższych rozwiązań w zakresie potwierdzenia obecności uczestników na usłudze zdalnej:

  1. dostęp do wygenerowanych z systemu potwierdzeń obecności uczestników usługi (czas zalogowania i wylogowania), na podstawie których Trener sporządza listę obecności – potwierdzenia obecności z czasem zalogowania i wylogowania powinny zostać dołączone do dokumentów rozliczeniowych w systemie przepisnarozwoj3.pl
  2. listy obecności z każdego dnia usługi sporządzone i podpisane przez Trenera na podstawie codziennych potwierdzeń mailowych uczestnictwa na usłudze wysłanych przez każdego uczestnika do trenera/dostawcy usługi na początku i na końcu usługi w danym dniu. Potwierdzenia mailowe powinny zawierać widoczny adres nadawcy, datę i godzinę wysłania oraz pełną nazwę usługi rozwojowej i jej termin. Przekazywanie zbiorczych mailowych potwierdzeń uczestnictwa w kilku usługach w danym miesiącu, wysyłane po zakończeniu ostatniej z nich nie będzie podstawą do uznania kwalifikowalności usługi – potwierdzenia obecności w formie mailowej od każdego z uczestników usługi powinny zostać dołączone do dokumentów rozliczeniowych w systemie przepisnarozwoj3.pl.

Podsumowując:

Kwalifikowanie Usługi rozwojowej  do rozliczenia w ramach PSF WŁ w formie zdalnej  będzie możliwe wyłącznie przy spełnieniu frekwencji 80% , której weryfikacja odbywać się będzie wyłącznie na podstawie dwóch powyższych form.

Żadna inna forma potwierdzenia frekwencji nie będzie akceptowana.

Usługa bez potwierdzeń w formach jak wyżej będzie uznana za niekwalifikowalną i nie zostanie rozliczona w ramach Projektu.

Powyższe zmiany zostaną zawarte również w Regulaminie do Projektu Przepis na Rozwój 3 niezwłocznie po akceptacji ich treści przez Instytucję Zarządzającą.

Podobne wpisy:

Odwołane nabory do projektu Przepis na Rozwój 3 – grudzień 2022
Zmiana regulaminu projektu „Przepis na Rozwój 3” – 12 sierpnia 2022