Weryfikacja statusu pracowników oddelegowanych do udziału w projekcie Przepis na Rozwój 3

Szanowni Państwo,

Z uwagi na wytyczne PARP oraz Instytucji Audytującej dotyczące weryfikacji kwalifikowalności Beneficjentów ostatecznych pomocy (pracowników Przedsiębiorstwa) na podstawie dokumentów źródłowych.

Operator będzie weryfikował status pracowników oddelegowanych do udziału w projekcie na podstawie następujących dokumentów:

Na etapie zgłoszenia pracownika do udziału w projekcie (podpisanie Umowy, dostarczanie załączników osobowych), Doradcy należy przekazać/przesłać:

Kopię/Skan Umowy o pracę (dane takie jak: wynagrodzenie mogą być zanonimizowane) lub kopię/skan zaświadczenia o zatrudnieniu wystawionego przez pracodawcę.

Na etapie rozliczenia usługi przedsiębiorca powinien dostarczyć (wraz z dokumentami rozliczeniowymi) jeden z poniższych dokumentów dla każdego pracownika:

  1. Deklaracja ZUS ZUA – dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia.
  2. Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej pobrana z PUE ZUS – za ostatni zakończony miesiąc przed zakończeniem szkolenia.
  3. Dane ubezpieczenia – dokument wygenerowany przez Płatnika lub przez Ubezpieczonego w systemie PUE ZUS.
  4. ZUS RCA – imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach – za ostatni zakończony miesiąc przed zakończeniem szkolenia – z zanonimizowanymi danymi pracowników nie biorących udziału w projekcie.
  5. ZUS DRA – za ostatni zakończony miesiąc przed zakończeniem szkolenia – dla jednoosobowych działalności gospodarczych.

Podobne wpisy:

Odwołane nabory do projektu Przepis na Rozwój 3 – grudzień 2022
Zmiana regulaminu projektu „Przepis na Rozwój 3” – 12 sierpnia 2022