Unia Europejska

Projekt: Przepis na Rozwój

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HRP Group sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 19A, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi –Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS:0000422527, NIP: 7251922640, REGON: 10020367400000
 2. W celu uzyskania informacji na temat sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z:
 1. Administratorem Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@hrpgroup.com.pl lub pisemnie na adres wskazany w pkt. 1
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod numerem telefonu 600 499 192, 602 151 170, e-mail: inspektor.ryter@op.pl lub pisemnie na adres wskazany w pkt 1.
 1. Administrator Danych Osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora oraz na podstawie udzielonej zgody (art. 6 RODO).
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez kres nie dłuższy niż to jest prawem przewidziane, w tym  przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 3. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO.
 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO;
 6. cofnięcia wyrażonej zgody, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona, co w konsekwencji skutkuje usunięciem Pani/Pana danych w przypadku gdy uregulowania prawne umożliwiają niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych w związku z wyrażonym przez Panią/Pana żądaniem.
 7. powyższe prawa są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka.
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 2. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Skontaktuj się z nami

INFOLINIA PROJEKTU:

(42) 208-06-06

Prosimy o kontakt w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00

Jeśli masz pytania do projektu, wyślij je do nas przy pomocy poniższego formularza kontaktowego:

Klikając przycisk "wyślij", oświadczam, że zapoznałem/am się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych, dostępnymi pod linkiem: informacje.