Unia Europejska

Projekt: Przepis na Rozwój

Istotne informacje o projekcie

Odkryj garść istotnych informacji o poszczególnych ścieżkach projektu.
Zobacz też sekcję FAQ.

Przepis na Rozwój 1
Informacje o projekcie

Projekt „Przepis na Rozwój 1” nr RPLD.10.02.01–10–B001/17

„Przepis na Rozwój” to projekt partnerski, w którym liderem jest „HRP Group” Sp. z o.o., partnerami: Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa – odpowiedzialna za obsługę przedsiębiorców; Polska Izba Firm Szkoleniowych – odpowiedzialna za promocję projektu oraz Fenix Poland Sp. z o.o. – partner technologiczny.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Działanie X.2 „Rozwój pracowników przedsiębiorstw”, Poddziałanie X.2.1 „Konkurencyjność przedsiębiorstw i pracowników”.

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do 1 000 mikro/małych/średnich przedsiębiorców posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa łódzkiego. Zaplanowano, iż 100 mikro/małych/średnich przedsiębiorców będzie objętych usługami rozwojowymi w związku z przechodzeniem procesów restrukturyzacyjnych, 1 500 uczestników będą stanowić osoby po 50 roku życia oraz 2 000 osoby z niskimi kwalifikacjami.

Biuro projektu

Biuro projektu znajduje się pod adresem 90-349 Łódź, ul. Tymienieckiego 19A.

Okres realizacji projektu

01-09-2017 / 31-12-2019.

Cele projektu

Celem projektu „Przepis na Rozwój” jest zwiększenie konkurencyjności min. 50% z 1000 objętych wsparciem MŚP z terenu woj. łódzkiego, poprzez podniesienie kwalifikacji/kompetencji min. 50% z 5000 ich pracowników objętych usługami rozwojowymi w ramach PSF (elektroniczny system bonów), do końca 2019 roku (w tym 2700 pracowników objętych wsparciem do końca 2018 roku).

Planowane efekty

Główne rezultaty projektu:

 • zrealizowanie celów rozwojowych przez min. 50% MŚP objętych wsparciem,
 • nabycie kwalifikacji/kompetencji przez min. 50% osób objętych wsparciem,
 • wdrożenie systemu elektronicznej dystrybucji bonów,
 • opracowanie i wdrożenie planów rozwojowych/restrukturyzacji przez min. 70% mikro/małych/średnich przechodzących procesy restrukturyzacyjne objęte wsparciem.
Wartość projektu

41 717 930,10 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego

34 517 930,10 zł

Przepis na Rozwój 2
Informacje o projekcie

Projekt „Przepis na Rozwój 2” nr RPLD.10.02.01-10-0001/18

„Przepis na Rozwój 2” to projekt partnerski, w którym liderem jest „HRP Group” Sp. z o.o., partnerami: Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa – odpowiedzialna za obsługę przedsiębiorców; Polska Izba Firm Szkoleniowych – odpowiedzialna za promocję projektu oraz Fenix Poland Sp. z o.o. – partner technologiczny.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Działanie X.2 „Rozwój pracowników przedsiębiorstw”, Poddziałanie X.2.1 „Konkurencyjność przedsiębiorstw i pracowników”.

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do 540 mikro/małych/średnich przedsiębiorców posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa łódzkiego. Zaplanowano, iż 810 uczestników będą stanowić osoby po 50 roku życia oraz 1080 osoby z niskimi kwalifikacjami.

Biuro projektu

Biuro projektu znajduje się pod adresem 90-349 Łódź, ul. Tymienieckiego 19A.

Okres realizacji Projektu

01-06-2018 / 31-12-2019.

Cele projektu

Celem projektu „Przepis na Rozwój 2” jest zwiększenie konkurencyjności min. 50% z 540 objętych wsparciem MŚP z terenu woj. łódzkiego, poprzez podniesienie kwalifikacji/kompetencji min. 50% z 2700 ich pracowników objętych usługami rozwojowymi w ramach PSF (elektroniczny system bonów), do końca 2019 roku.

Planowane efekty

Główne rezultaty projektu:

 • zrealizowanie celów rozwojowych przez min. 50% MŚP objętych wsparciem,
 • nabycie kwalifikacji/kompetencji przez min. 50% osób objętych wsparciem,
 • wdrożenie systemu elektronicznej dystrybucji bonów.
Wartość projektu

22 853 933,08 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego

18 965 933,08 zł

Pytania i odpowiedzi

Poniżej kilka pytań wraz z odpowiedziami. Jeśli chcesz zadać inne pytanie, po prostu skorzystaj z formularza kontaktowego.

Na jakie usługi można otrzymać dofinansowanie?

W ramach bonów można dofinansować następujące usługi rozwojowe:
a) usługi szkoleniowe, w tym kursy zawodowe,
b) usługi doradcze (doradztwo, mentoring, coaching),
c) usługi studiów podyplomowych.
W ramach bonów nie mogą być dofinansowane usługi rozwojowe typu e‐learning ani studia stacjonarne.

Czy mogę dofinansować studia?

W ramach bonów można dofinansować TYLKO studia podyplomowe. Nie ma możliwości dofinansowania studiów stacjonarnych.
Studia stacjonarne rozumiane są tutaj jako: dzienne, wieczorowe i zaoczne.

Jak często prowadzone są nabory w projekcie?

Nabory organizowane są średnio co dwa miesiące. Obejmują one nabór na bony długoterminowe (zwykle 10 000 bonów) i krótkoterminowe (zwykle 60 000 bonów).

Gdzie i kiedy publikowane są informacje o naborach?

Informacje o naborach publikowane są na stronie WWW projektu w zakładce „aktualności” oraz na oficjalnym profilu projektu na Facebooku.

Ile razy przedsiębiorca może aplikować o bony?

Każdy przedsiębiorca może aplikować o bony dowolną ilość razy – oczywiście w ramach przysługujących mu limitów.

Kiedy zostaje zamknięty nabór?

Nabór zostanie zamknięty, kiedy liczba zgłoszeń przekraczać będzie wielokrotność założonej alokacji.

Ile wynoszą limity wsparcia?

W projekcie „Przepis na Rozwój 1” limity wsparcia wynoszą: 7.200 na osobę oraz na firmę: mikroprzedsiębiorstwo – 72.000 zł, małe przedsiębiorstwo – 240.000 zł, średnie przedsiębiorstwo – 600.000 zł.

W projekcie „Przepis na Rozwój 2” limity wsparcia wynoszą: 7.200 na osobę oraz na firmę: mikroprzedsiębiorstwo – 72.000 zł, małe przedsiębiorstwo – 72.000 zł, średnie przedsiębiorstwo – 360.000 zł.

Jakie są rodzaje bonów?

Są dwa rodzaje bonów rozwojowych – krótko- i długoterminowe.

Jaka jest różnica między bonami długo, a krótkoterminowymi?

Bony rozwojowe długoterminowe – służą do realizacji dłuższych usług rozwojowych (np. długie szkolenia, studia podyplomowe, długotrwałe doradztwo). Co ważne – ostateczna data rozpoczęcia korzystania ze wszystkich usług rozwojowych musi nastąpić w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, zaś ostateczna data zakończenia korzystania z usług rozwojowych przypada na 31.10.2019 roku.

Przykład prawidłowego wykorzystania bonów długoterminowych:
Podpisaliśmy umowę na bony w dniu 1 października i chcemy w ramach umowy zrealizować dwa szkolenia- pierwsze szkolenie rozpocznie się w dniu 20 października zaś drugie szkolenie ma się rozpocząć w dniu 30 października.
Oba szkolenia są usługami kwalifikowanymi, które mogą być refundowane w ramach projektu ponieważ oba szkolenia rozpoczynają się w ciągu 30 dni od podpisania umowy.

Przykład nieprawidłowego wykorzystania bonów długoterminowych:
Podpisaliśmy umowę na bony w dniu 1 października i chcemy w ramach umowy zrealizować dwa szkolenia- pierwsze ze szkoleń rozpocznie się w dniu 20 października zaś drugie szkolenie ma się rozpocząć w dniu 20 listopada.
Pierwsze ze szkoleń jest w tym przypadku usługą kwalifikowaną, która może być refundowana w ramach projektu, zaś drugie szkolenie jest usługą niekwalifikowaną ponieważ nie jest spełniony warunek o rozpoczęciu szkolenia w terminie 30 dni od podpisania umowy i taka usługa nie będzie dofinansowana w ramach projektu.

Bony rozwojowe krótkoterminowe – służą do realizacji krótkich usług rozwojowych (np. szkolenia jedno- lub kilkudniowe). Co ważne – data rozpoczęcia i zakończenia korzystania ze wszystkich usług rozwojowych musi nastąpić do dnia określonego w danym naborze – zwykle to 4 miesiące od dnia rozpoczęcia naboru.

Czy jest możliwość przedłużenia terminu ważności bonów?

Nie ma możliwości przedłużenia terminu ważności bonów.

Jakie są terminy ważności bonów?
 • Bony długoterminowe – usługi muszą rozpocząć się w ciągu 30 dni od podpisania umowy, a zakończyć do dnia 31.10.2019.
 • Bony krótkoterminowe – usługi muszą rozpocząć i zakończyć się do dnia określonego w danym naborze – zwykle to 4 miesiące od dnia rozpoczęcia naboru.
Gdzie mogę znaleźć ID wsparcia?

ID wsparcia zostaje nadane po zatwierdzeniu umowy przez konsultanta i wpłaceniu wkładu własnego. Nr ID pojawia się w Bazie Usług Rozwojowych (uslugirozwojowe.parp.gov.pl).

Dlaczego systemie BUR nie ma ID wsparcia?

Jeśli pomimo otrzymania informacji, że numer ID wsparcia został nadany, a przedsiębiorca nadal go nie widzi, możliwe są dwie przyczyny:
1. Przedsiębiorca nie zmienił statusu na „Chcę pracować jako Uczestnik instytucjonalny" w Bazie Usług Rozwojowych.
2. Czas trwania usługi, na którą zamierza uzyskać dofinansowanie, kończy się po terminie ważności bonu określonym w umowie.

Czy można zrezygnować z części bonów?

Można zrezygnować tylko z maks. 20% bonów. Rezygnacja z większej ilości bonów wiąże się z utratą wkładu własnego.

Co to oznacza, że przedsiębiorca prowadzi działalność w branży lub sektorze strategicznym?

Przedsiębiorca z branż i sektorów strategicznych – przedsiębiorca prowadzący działalność w ramach sektorów strategicznych dla województwa łódzkiego, wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030. Przedsiębiorca będzie uznany za prowadzącego działalność w ramach wskazanych wyżej sektorów strategicznych w przypadku gdy w dokumencie rejestrowym Przedsiębiorcy występuje jeden z kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) przypisanych do inteligentnych specjalizacji regionalnych, zgodnie z Wykazem Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych.
Lista kodów PKD stanowi załącznik do Regulaminu rekrutacji.

Czy szkolenie musi zakończyć się do końca ważności bonu?

Tak, bony mają swoją datę ważności i jeśli usługa zakończy się po tej dacie nie ma możliwości zakwalifikowania takiego wydatku i pokrycia ze środków projektowych. Dotyczy to całej usługi, nie tylko pojedynczych dni wychodzących poza okres kwalifikowalności.

Czy przedsiębiorstwo/przedsiębiorca MŚP może zostać wykluczony z naboru?

Przedsiębiorstwo lub przedsiębiorca, które/y nie podpisze umowy, bądź nie wpłaci wkładu własnego zostanie wykluczone/y z możliwości ubiegania się o kolejną pulę bonów w danym naborze.

Czy mogę mieć zawieszoną działalność w czasie trwania szkolenia?

Nie. Aby złożyć wniosek o bony należy odwiesić działalność.

W jakiej kolejności są rozpatrywane wnioski?

Wnioski są rozpatrywane wg kolejności zgłoszeń.

Czy są wnioski, które rozpatrywane będą priorytetowo?

Priorytetowo będą rozpatrywane wnioski tych MŚP, które uzyskały wsparcie w POWER 2.2.

Ile dofinansowania otrzymuje przedsiębiorstwo?

W projekcie zapewniony zostanie preferencyjny poziom dofinansowania dla mikro‐ i małych firm, tj. do 80%, zaś dla średnich firm na poziomie do 70% (w pierwszej edycji projektu) lub do 50% (w drugiej edycji projektu) z możliwością zwiększenia do 80%, jeśli pracodawca korzysta ze wsparcia w postaci pomocy de minimis.

Kiedy dofinansowanie może wzrosnąć?

Dofinansowanie może wzrosnąć jeśli pracodawcy:

 • zatrudniają pracowników powyżej 50 roku życia oddelegowanych do wzięcia udziału w usłudze rozwojowej,
 • zatrudniają pracowników o niskich kwalifikacjach oddelegowanych do wzięcia udziału w usłudze rozwojowej,
 • zatrudniają pracowników z niepełnosprawnościami oddelegowanych do wzięcia udziału w usłudze rozwojowej (nie dotyczy drugiej edycji projektu),
 • są przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu (nie dotyczy mikroprzedsiębiorstw),
 • są przedsiębiorstwem z branż/sektorów strategicznych, brali udział w usługach rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub polegających na walidacji, o której mowa w art. 2 pkt 22 tej Ustawy.
Czy każda firma szkoleniowa może świadczyć usługi rozwojowe?

Każda firma zarejestrowana w BUR (Bazie Usług Rozwojowych, uslugirozwojowe.parp.gov.pl), która otrzymała taką możliwość jest oznaczona w BUR jako firma, która może świadczyć usługi dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Jakie dokumenty musi dostarczyć podmiot świadczący usługę do HRP po zakończeniu szkolenia?
 • faktura,
 • jeżeli na fakturze wystąpił VAT, potwierdzenie otrzymania płatności za VAT od MŚP,
 • inne załączniki jeżeli w tym wypadku konieczne (np. udzielenie pełnomocnictwa – powinien o tym poinformować doradca w czasie podpisywania umowy),
 • certyfikaty uczestników o ukończeniu szkolenia,
 • listy obecności i oświadczenie gdzie będą one przechowywane przez 10 lat,
 • zestawienie udzielonych pomocy de minimis z ostatnich trzech lat,
 • ponadto uczestnik i MŚP są zobowiązani ocenić usługę rozwojową na stronie BUR.
Komu mam przesłać dokumenty? Czy może być skan?

Skany trzeba umieścić na przepisnarozwoj1.pl lub przepisnarozwoj2.pl (w zależności od tego, której edycji projektu dotyczą) jako załączniki pod usługę.

Czy można odliczyć usługę od podatku?

Tak, ponieważ VAT jest niekwalifikowany i nie finansujemy go z projektu.

Skąd mam wiedzieć czy będę musiał zapłacić VAT?

Jeżeli w Bazie Usług Rozwojowych cena netto jest równa cenie brutto, znaczy to że usługa jest zwolniona z VATu. Warto jednak upewnić się i zapytać podmiot świadczący usługę szkoleniową.

Jakie dokumenty otrzymam od HRP?

Po nadaniu ID wsparcia wysyłane jest zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis.

Czy HRP wystawi mi fakturę?

Nie. Fakturę za wykonaną usługę wystawia firma szkoleniowa.

Czy uzupełnienie ankiety jest obowiązkowe?

Tak. Zgodnie z regulaminem projektu po zakończeniu usługi rozwojowej uczestnicy szkolenia (pracownicy) oraz pracodawca mają obowiązek wypełnić ankietę oceniającą usługę na stronie BUR (Baza Usług Rozwojowych). Po zakończeniu usługi rozwojowej zarówno uczestnicy, jak i pracodawca otrzymają przypomnienie o konieczności uzupełnienia ankiety. Niewypełnienie ankiety skutkuje brakiem dofinansowania na pokrycie kosztów usługi.

Skąd można ściągnąć wzór oświadczenia o przechowywaniu list obecności?
Co to jest przedsiębiorstwo z branż/sektorów strategicznych?

Przedsiębiorca prowadzący działalność w ramach sektorów strategicznych dla województwa łódzkiego, wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030. Przedsiębiorca będzie uznany za prowadzącego działalność w ramach wskazanych wyżej sektorów strategicznych w przypadku, gdy w dokumencie rejestrowym Przedsiębiorcy występuje jeden z kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) przypisanych do inteligentnych specjalizacji regionalnych, zgodnie z Wykazem Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych” (załącznik nr 3 Regulaminu).

Chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej?

Skontaktuj się z nami

INFOLINIA PROJEKTU:

(42) 208-06-06

Prosimy o kontakt w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00

Jeśli masz pytania do projektu, wyślij je do nas przy pomocy poniższego formularza kontaktowego:

Klikając przycisk "wyślij", oświadczam, że zapoznałem/am się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych, dostępnymi pod linkiem: informacje.